Regulamin Aplikacji: Smultron Xmas Game

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa rodzaj świadczonych usług drogą elektroniczną (Aplikacja), zasady korzystania z Aplikacji, wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, warunki rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Aplikacji oraz tryb postępowania reklamacyjnego i zasady ochrony danych osobowych. Regulamin stanowi wykonanie obowiązków określonych w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, t. jedn. z późn. zm., dalej: ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 2. Wszelkie prawa do Aplikacji, a w szczególności autorskie prawa majątkowe przysługują Spółce SMULTRON sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Sławkowskiej 12, 31-014 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000543616, REGON: 360370011, NIP: 6762482785, o kapitale zakładowym: 50 000 zł (dalej: „SMULTRON”).
 3. SMULTRON świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Definicje

 1. Aplikacja – gra przeglądarkowa znajdująca się pod adresem: xmasgame.online, pozwalająca Użytkownikowi dodawać zdjęcia w celu stworzenia spersonalizowanej Kartki Świątecznej.
 2. Kartka Świąteczna – plik graficzny wygenerowany przez Użytkownika przy pomocy Aplikacji na podstawie dodanych przez niego zdjęć oraz elementów graficznych Aplikacji, związany z tematyką Świąt Bożego Narodzenia 2018 r.
 3. Netykieta – zbiór zasad właściwego zachowania w przestrzeni internetowej.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Aplikacji za pośrednictwem Internetu w celu stworzenia i opublikowania Kartki Świątecznej. Użytkownikiem może być także osoba, która ukończyła 16 lat pod warunkiem, że uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna).

Aplikacja i zasady korzystania

 1. Aplikacja służy do stworzenia spersonalizowanej Kartki Świątecznej w celu udostępnienia jej przez Użytkownika za pośrednictwem portalu społecznościowego typu Facebook w związku ze Świętami Bożego Narodzenia, na cele prywatne Użytkownika. Jakiekolwiek inne wykorzystanie Aplikacji, w szczególności korzystanie z Aplikacji w celach komercyjnych lub związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Użytkownika jest zabronione i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.
 2. Korzystanie z Aplikacji zgodnie z Regulaminem i jej przeznaczeniem jest bezpłatne.
 3. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi stworzenie indywidualnej Kartki Świątecznej przy wykorzystaniu zdjęć dostarczonych przez Użytkownika oraz elementów graficznych Aplikacji.
 4. Aplikację można uruchomić poprzez stronę internetową: xmasgame.online W celu stworzenia Kartki Świątecznej Użytkownik uruchamia grę i wgrywa zdjęcia, które mają zostaną umieszczone na Kartce Świątecznej.
 5. Użytkownik nie ma obowiązku dostarczania (wgrywania) zdjęć do Aplikacji. W takim przypadku stworzona przez Użytkownika Kartka Świąteczna nie będzie zawierać indywidualnych elementów.
 6. Stworzona Kartka Świąteczna jest widoczna dla Użytkownika i może następnie zostać udostępniona przez niego na portalu społecznościowym typu Facebook (publikacja).
 7. Kartka Świąteczna zawiera logo SMULTRON.
 8. Użytkownik wgrywając zdjęcia do Aplikacji w celu stworzenia Kartki Świątecznej oświadcza, że posiada zgodę osób trzecich na wykorzystanie zdjęć do stworzenia Kartki Świątecznej.
 9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodne z Regulaminem wykorzystanie Aplikacji w szczególności za wykorzystanie zdjęć bez zgody uprawnionych osób.
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia, które wykorzystuje w Aplikacji mogą być przedmiotem praw autorskich i innych, a przedstawione na nich wizerunki podlegają ochronie prawnej. Wykorzystanie zdjęcia, które przedstawia wizerunek osoby trzeciej wymaga uzyskania od niej uprzedniej zgody.
 11. Dostarczone przez Użytkownika zdjęcia będą wykorzystywane i przechowywane wyłącznie na potrzeby stworzenia i udostępnienia (publikacji) Kartki Świątecznej. Dane te będą przechowywane przez okres świąteczny, lecz nie dłużej niż do 31 marca 2019 r. Po tym terminie dane zostaną usunięte z bazy danych SMULTRON.

Wymagania techniczne

 1. Do uruchomienia Aplikacji potrzebne jest:
  1. aktywne łącze internetowe,
  2. urządzenie pozwalające na sprawne przeglądanie stron internetowych (komputer, laptop, smartphone, tablet lub inne podobne),
  3. aktualny system operacyjny: Windows, Mac OS, Android lub iOS
 2. W celu udostępnienia Kartki Świątecznej na portalu społecznościowym Facebook konieczne jest posiadanie konta Użytkownika na tym portalu.
 3. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane przesyłaniem danych za pośrednictwem łącza internetowego według cennika obowiązującego u dostawcy Internetu, z którego usług korzysta Użytkownik. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że koszty związane z przesyłaniem danych są uzależnione m.in. od wielkości i ilości przesyłanych zdjęć. SMULTRON nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za wysokość opłat związanych z transmisją danych przy wykorzystaniu telefonu komórkowego (smartphone).

Zakończenie korzystania z Aplikacji

 1. Użytkownik może zakończyć korzystanie z Aplikacji w dowolnym czasie. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji nie powoduje automatycznie usunięcia treści stworzonych przez Użytkownika w szczególności udostępnionej przez niego Kartki Świątecznej na portalach społecznościowych podmiotów trzecich. Za stworzone za pośrednictwem Aplikacji treści, w tym za ich usunięcie, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 2. SMULTRON jest uprawniony do podjęcia wszelkich dozwolonych prawem działań, aby ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, w przypadku gdy Użytkownik wykorzystuje Aplikację niezgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami, w sposób niezgodny z Netykietą lub w przypadku gdy Użytkownik podejmuje działania naruszające dobra osobiste i uzasadniony interes SMULTRON.

Zakaz dostarczania treści bezprawnych

 1. Zakazane jest dostarczanie pod jakąkolwiek formą treści bezprawnych, w szczególności zakazane jest dostarczanie (wgrywanie) zdjęć, które naruszają prawa osób trzecich, zdjęć zawierających treści pornograficzne oraz inne treści bezprawne.
 2. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, SMULTRON niezwłocznie zablokuje dostęp do tych danych. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych, SMULTRON niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 3. W przypadkach wskazanych w ustępie powyżej SMULTRON nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za ewentualną szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

Zakres odpowiedzialności

 1. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne i bezpłatne. SMULTRON dokłada starań, aby Aplikacja w okresie jej planowanego działania, tj. okresie świątecznym 2018 r., była dostępna i funkcjonalna dla wszystkich Użytkowników. SMULTRON nie gwarantuje ciągłości i płynnego działania Aplikacji przez cały okres jej funkcjonowania. W szczególności SMULTRON nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. rzeczywiste szkody lub utracone korzyści związane z nieprawidłowym działaniem Aplikacji lub zakłóceniem jej dostępności bądź funkcjonalności,
  2. rzeczywiste szkody lub utracone korzyści spowodowane naruszeniem przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, w tym naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich,
  3. aplikacje, portale społecznościowe i inne platformy internetowe, których dostawcami są osoby trzecie,
  4. problemy techniczne związane z systemem teleinformatycznym lub łączem internetowym bądź urządzeniami takimi jak laptop, komputer, smartphone, wykorzystywanymi przez Użytkownika.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja funkcjonuje wyłącznie w okresie świątecznym i jej charakter jest tymczasowy, w szczególności Aplikacja nie służy do archiwizacji zdjęć ani do ich profesjonalnej edycji. SMULTRON nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu usunięcia dostarczonych przez Użytkownika zdjęć.

Reklamacje

 1. Reklamacje związane z działaniem Aplikacji należy kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej SMULTRON: https://smultron.software/contact.

 2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis problemu oraz dane kontaktowe (adres e-mail) Użytkownika.

 3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku, gdy udzielone przez Użytkownika informacje są niepełne i wymagają dodatkowych wyjaśnień termin rozpatrzenia reklamacji ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest SMULTRON.
 2. Przetwarzanie danych osobowych następuję wyłącznie w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji przez Użytkowników z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zawiera Polityka prywatności SMULTRON dostępna na stronie internetowej: https://smultron.software.
 3. W przypadku uzyskania przez SMULTRON wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, SMULTRON może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika pod warunkiem, że SMULTRON utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez SMULTRON w każdym czasie. Użytkownika wiąże Regulamin obowiązujący w chwili skorzystania przez Użytkownika z Aplikacji. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie Aplikacji.
 2. Aplikacja oraz wszelkie treści, które zawiera, w tym elementy graficzne, kod oprogramowania, rozwiązania techniczne stanowią przedmiot wyłącznych praw SMULTRON.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i pozostałe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2018 r.

Życzymy radości z gry!

Skontaktuj się z nami

Marcin Stawowiak

Marcin Stawowiak

Co-founder, Executive Manager

Szukasz doświadczonego zespołu programistycznego?
Porozmawiajmy o konkretach.

lub wypełnij formularz poniżej

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
Smultron Software Lab

ul. Sławkowska 12
31-014 Kraków

+48 12 30 700 30
hello@smultron.pl

NIP: 6762482785